Đang truy cập : 1551534

Đã truy cập : 30

TB Tuyển sinh

» Đơn xin đăng ký nhập học

Đơn xin nhập học

19/03/2016

 

   UBND      PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP VINH

                       TRƯỜNG MN PHƯƠNG ĐÔNG

                           Số đơn: ......./ MNPĐ

                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                Vinh, ngày ……..tháng…….năm 201..

 

ĐƠN XIN HỌC

Năm học 2014 - 2015

 Kính gửi : Ban giám hiệu trường mầm non Phương Đông

 

1- Họ và tên bé: .............................................................................................

- Ngày sinh: ……………….............................................................................

- Hộ khẩu thường trú: …….......………………………………………...........

- Hiện đang cư trú tại:….......…………………………………………….........

2-Họ tên bố: …….....……………………..Điện thoại: ..................................

- Nghề nghiệp: …………………...............Nơi công tác:……………………

3- Họ tên mẹ: …………………………….Điện thoại: ...................................

- Nghề nghiệp: ………………...................Nơi công tác: ……………………

4. Tình trạng sức khỏe của bé ………………………………………............

5. Tên người đứng xin (nếu có): ……………………………………………..

Tôi xin cam đoan về những thông tin khai trong đơn là đúng sự thật và chấp hành đầy đủ mọi nội quy, quy định của Ngành và nhà trường./.

 

  NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ                                                                    PHỤ HUYNH HỌC SINH

  (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                      (Ký và ghi rõ họ tên)