Đang truy cập : 1551565

Đã truy cập : 10

Văn bản - Liên hệ

» Danh Mục tài liệu ôn tập

Danh mục Văn Bản ôn tập

22/08/2016

 

Danh mục văn bản ôn tập

TT

Văn bản ôn tập

1

QĐ40/2014-HĐQT của HDQT ngày 01/01/2014 vè giao tiếp khách hàng

2

QĐ 14-2008 Ban hành Điều lệ Trường mầm non

3

TT 44-2010 Sửa đổi QD 14-2008 ĐLMN

4

TT 05-2011 BGD Sua đổi QĐ 14-2008 ĐLMN

5

TT 09_2015_TT_BGDDT  ngay 14.9.2015 Sua doi Dieu le Truong MN

6

QĐ 04-2015 Hợp nhất QĐ14 và TT04, TT05 ĐLMN

7

Quy đinh 16.2008  về đạo đức nhà giáo ngày 16.04.2008

8

TT số 17-2009 BGD về chương trình mầm non và Quy định kèm theo

9

TT 13.2015.TT-BGDDT 30.6.2015 - QCTC HĐ Trường mầm non Tư thục

10

Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT về đồ dung đồ chơi

11

TT34 -2013 sửa đổi TT 02-2010 về đồ dung đồ chơi

12

TT18-2014 Quy định về phố cập mầm non

13

TT 02.2014.TT.BGDDT ngay 08.2.2014  tiêu chuẩn trường MN đạt chuẩn Quốc gia

14

TT 13.2016 BYT-BGDDT Ngay 12.05.2016 Quy định công tác y tế học đường

15

TTLT 08-2008 vệ sinh an toàn thực phẩm trường học

16

TT25-2014 Ngay 7.8.2014  Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường MN

17

Nội Quy , Quy định nội bộ của HĐQT .